Priopćenja za javnost A- A+

Istekao rok za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića


Sarajevo, 26.10.2018.godine – Sinoć u ponoć je istekao zakonom propisan rok od tri dana za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića. Procedura podnošenja zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića propisana je odredbama članka 5.30 Izbornog zakona BiH a način dostave je propisan Naputkom o procedurama za rješavanje po prigovorima i žalbama podnesenim izbornim povjerenstvima i Odlukom o utvrđivanju i objavljivanju rezultata Općih izbora 2018. godine koju je Središnje izborno povjerenstvo BiH donijelo 22.10.2018. godine. Navedenim aktima je precizirano da se podnesci, u ovom slučaju zahtjevi za ponovno brojanje glasačkih listića, dostavljaju neposredno u sjedište Središnjeg izbornog povjerenstva BiH ili putem faks aparata. Središnje izborno povjerenstvo BiH je procesuiralo samo zahtjeve dostavljene na naprijed navedeni način.

 

U navedenom roku Središnje izborno povjerenstvo BiH je primilo oko 100  podnesaka koji su zavedeni u 84 predmeta (neki podnesci su objedinjeni jer su zahtjevi identični). Među podnescima su bile i tri žalbe na odluku o utvrđivanju rezultata koje će zajedno sa izjašnjenjem SIP BiH biti dostavljene Apelacionom odjelu Suda BiH. Podnesci u kojim se od SIP BiH zahtjeva poništenje izbora su odbačeni kao nedopušteni. Značajan broj zahtjeva za ponovno brojanje je odbačen jer su podnešeni od neovlaštene osobe. Neki zahtjeva su odbijeni kao neosnovani jer su navodi u zahtjevu proizvoljni i paušalni i ne upućuju na konkretnu činjenicu. Zbog javnosti ističemo da ni  jednan zahtjev nije upućivao na činjenicu da je došlo do zloupotrebe imena umrle osobe na biračkom spisku. Zahtjevi koji su prema ocjeni Središnjeg izbornog povjerenstva BiH ispunili uslove propisane zakonom su uvaženi i u tim slučajevima naređeno je ponovno brojanje glasačkih listića.

 

Središnje izborno povjerenstvo BiH je naredilo Glavnom centru za brojanje da izvrši ponovno brojanje glasačkih listića sa  84 biračka mjesta iz 15 općina/gradova za pojedine izborne nivoe i to za neke izborne nivoe po političkim subjektima i kandidatima a za neke izborne nivoe po kandidatima unutar liste određenog političkog subjekta. Naredbe za ponovno brojanje glasačkih listića izdate Glavnom centru za brojanje dostupne su javnosti na web stranici SIP BiH, www.izbori.ba . Ponovna brojanja glasačkih listića u Glavnom centru za brojanje počinju danas u 10 sati a mogu mu prisustvovati akreditirani promatrači za Glavni centar za brojanje i kandidati koji se pojavljuju na glasačkim listićima koji se ponovno broje.

 

Priopćenja za javnost

Dopunjeni potvrđeni izborni rezu

Sarajevo, 16.11.2018.godine – Središnje izborno povjeren

Novčana sredstva za isplate nakn

Sarajevo, 16.11.2018.godine – Središnje izborno povjeren

Dostava Uvjerenja o dodjeli mand

Sarajevo, 14.11.2018.godine – Središnje izborno povjeren

Potvrđeni rezultati Općih izbora

Sarajevo, 06.11.2018.godine – Središnje izborno povjeren

Četvrta izmjena utvrđenih izborn

Sarajevo, 01.11.2018.godine – Središnje izborno povjeren

Izmjene utvrđenih izbornih rezul

Sarajevo, 29.10.2018.godine – Središnje izborno povjeren

Utvrđeni rezultati Općih izbora

Sarajevo, 22.10.2018.godine – Središnje izborno povjeren

Veleposlanici posjetili SIP BiH

Sarajevo, 19.10.2018.godine – Danas je Središnje izborno

Kontinuirano plasiranje neprovje

Sarajevo, 17.10.2018.godine – U javnosti je već mjesecima, a ov

Sastanak Petrić-Wigemark

Sarajevo, 16.10.2018.godine – Danas je Središnje izborno

Ažuriranje preliminarnih rezulta

Sarajevo, 15.10.2018.godine – U toku je proces utvrđivanja rezu

Utvrđivanje rezultata Općih izb

U tijeku je proces utvrđivanja rezultata Općih izbora 2018. godine ko