NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI
Najčešća pitanja i odgovori iz oblasti upisa birača u Centralni birački spisak za glasanje izvan BiH
1. Ko može da se prijavi za glasanje izvan BiH?

Za glasanje izvan BiH može da se prijavi izbjеgla osoba iz BiH i osoba koja privremeno živi u inostranstvu, a ispunjava sljedeće uslove:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je navršila 18 godina, odnosno da će do dana održavanja izbora  navršiti 18 godina i
 • da ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini u skladu sa zakonom.
2. Koje dokumente treba da dostavi osoba koja se prvi put prijavljuje za glasanje izvan BiH?

a) Osoba koja privremeno boravi izvan BiH
Dokumenti koje treba dostaviti su:

 • popunjen i svojeručno potpisan obrazac prijave PRP-1 i
 • fotokopija jednog važećeg dokumenta u svrhu dokazivanja identiteta (lična karta BiH ili vozačka dozvola BiH ili pasoš BiH).

b) Izbjegla osoba
Dokumenti koje treba dostaviti su:

 • popunjen i svojeručno potpisan obrazac prijave PRP-1,
 • dokument u svrhu dokazivanja državljanstva BiH (uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od 6 mjeseci ili fotokopija važećeg pasoša BiH),
 • dokument u svrhu dokazivanja identiteta sa fotografijom (fotokopija jednog od važećih dokumenata: lična karta BiH ili vozačka dozvola BiH ili pasoš BiH ili fotokopija važeće lične isprave izdate od zemlje domaćina ili fotokopija izbjegličkog kartona izdatog od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije),
 • dokaz o prebivalištu u BiH – fotokopija stare lične karte iz perioda popisa 1991. godine ili potvrda o prebivalištu u BiH iz perioda popisa 1991. godine ili iz perioda od popisa do sticanja statusa izbjegle osobe.

Ukoliko izbjegla osoba iz BiH ne dostavi dokaz o prebivalištu u BiH, Centralna izborna komisija BiH će provjerom utvrditi da li se nalazi na popisu stanovništva iz 1991. godine. Ukoliko se izbjegla osoba iz BiH bude nalazila na popisu stanovništva iz 1991. godine, bit će upisana u Centralni birački spisak za glasanje izvan Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 20.8 Izbornog zakona BiH.

3. Prijava za izbore osobe izvan BiH koja je glasala na prethodnim izborima

Izbjegla osoba ili osoba koja privremeno boravi izvan BiH
Centralna izborna komisija BiH dostavit će obrazac prijave PRP-2 na adresu koja je navedena prilikom posljednje prijave za glasanje izvan BiH.
Potrebno je popuniti obrazac prijave PRP-2, potpisati i dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji BiH,priloživši uz obrazac kopiju jednog važećeg identifikacionog dokumenta sa fotografijom:

 • Lična karta ili
 • Vozačka dozvola ili
 • Pasoš.

Izbjegla osoba iz BiH, umjesto prethodno navedenih dokumenata, kao dokaz identiteta može priložiti kopiju jednog od sljedećih dokumenata sa fotografijom:

 • Pasoš,
 • Vozačka dozvola,
 • Važeća lična isprava izdata od strane zemlje domaćina, ili
 • Izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije.

Ukoliko obrazac PRP-2 ne bude dostavljen na naznačenu adresu, prijava se može izvršiti podnošenjem popunjenog obrasca PRP-1 uz prateću dokumentaciju.

4. Način na koji se može dobiti obrazac prijave PRP-1 za državljane BiH koji se prvi put prijavljuju za glasanje izvan BiH

Navedeni obrazac može se dobiti putem:
- web-stranice Centralne izborne komisije BiH (www.izbori.ba),
- web-stranice Ministarstva vanjskih poslova BiH (www.mvp.gov.ba),
- diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine,
- klubova i udruženja građana Bosne i Hercegovine u inostranstvu,
- kancelarija vladinih i nevladinih organizacija koje se bave izbjeglicama i pitanjima migracije.

5. Način upisa osobe u Centralni birački spisak
Ukoliko osoba nije upisana u Centralni birački spisak (nema IDDEEA ličnu kartu BiH), kako bi bila upisana u isti potrebno je da nadležnom organu podnese zahtjev za izdavanje lične karte, čime će biti automatski upisana u Centralni birački spisak na osnovu evidencije o prebivalištu i boravištu koju vodi nadležni organ.