NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI
Finansiranje političkih stranaka
1. Da li se Zakon o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“ broj 95/12) primjenjuje samo na državnom nivou ili se odnosi i na sve ostale izborne nivoe?
Zakon o finansiranju političkih stranaka se primjenjuje na političke stranke, koje su u skladu sa članom 2. Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“ broj 95/12) registrovane kod nadležnog suda u bilo kojem entitetu, s ciljem provođenja političkih aktivnosti i ostvarivanja političkih ciljeva.
2. Da li su jedinice lokalne uprave i samouprave dužne uskladiti svoje propise sa odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“ broj 95/12) i da li su dužne implementirati odredbu člana 7. pomenutog Zakona.

Političke stranke, u skladu sa odredbom iz  člana 3. stav (1) tačka e) Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“ broj 95/12), mogu se finansirati iz budžeta BiH, entitetskih budžeta, kantonalnih budžeta i budžeta Brčko Distrikta BiH, te budžeta drugih jedinica lokalne uprave i samouprave, u skladu sa entitetskim zakonima.

Članom 7. Zakona o finansiranju političkih stranaka propisana je raspodjela sredstava za finansiranje političkih stranaka, odnosno koalicija političkih stranaka i nezavisnih kandidata zastupljenih u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i parlamentarnih grupa, odnosno klubova poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
U skladu sa odredbom iz člana 7. stav (6) ovog Zakona, Zajednička komisija za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će svojim aktima detaljnije regulisati raspodjelu sredstava iz ovog člana, kontrolu trošenja i druga finansijska pitanja u vezi s provođenjem ovog Zakona.

S tim u vezi, pitanje izdvajanja i raspodjele sredstava iz budžeta jedinica lokalne uprave i samouprave za finansiranje političkih subjekata reguliše se njihovim aktima.

3. Da li se Zakon o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“ broj 95/12) odnosi na finansiranje političkih stranaka iz budžeta općina?

Političke stranke mogu se finansirati na način kako propisuje član 3. stav (1) tačka e) Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“ broj 95/12), odnosno, politička stranka može da obezbijedi sredstva iz budžeta BiH, entitetskih budžeta, kantonalnih budžeta i budžeta Brčko Distrikta BiH, te budžeta drugih jedinica lokalne uprave i samouprave, u skladu sa entitetskim zakonima.

 

U članu 7. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka propisan je način raspodjele sredstava budžeta BiH političkim strankama, odnosno koalicijama političkih stranaka, na način da se:

  1. 30% sredstava dijeli jednako svim političkim strankama, odnosno koalicijama političkih stranaka koje su osvojile mandate,
  2. 60 % sredstava dijeli prema broju poslaničkih, odnosno delegatskih mandata, koje svaka politička stranka, koalicija političkih stranaka, odnosno nezavisni kandidat ima u trenutku dodjele mandata,
  3. 10% ukupnog iznosa raspoređuje parlamentarnim grupama srazmjerno broju poslaničkih, odnosno delegatskih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom spolu.

Član 7. stav (6) Zakona o finansiranju političkih stranaka propisuje da će Zajednička komisija za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine svojim aktima detaljnije regulisati raspodjelu sredstava iz ovog člana, kontrolu trošenja i druga finansijska pitanja u vezi sa provođenjem ovog Zakona.

Analognim tumačenjem navedenih odredaba Zakona proizlazi da bi detaljan način raspodjele sredstava iz budžeta općina, za finansiranje političkih stranaka, odnosno koalicija političkih stranaka i nezavisnih kandidata, odnosno klubova poslanika i delegata, trebao biti regulisan aktima općinskog vijeća.

4. Da li politička stranka koja je na izborima za općinsko vijeće osvojila mandate, a čiji su vijećnici istupili iz stranke, ima pravo na sredstva iz budžeta propisana Zakonom o finansiranju političkih stranaka.

Politička stranka u skladu sa odredbom iz  člana 3. stav (1) tačka e) Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“ broj 95/12), može se finansirati iz budžeta BiH, entitetskih budžeta, kantonalnih budžeta i budžeta brčko Distrikta BiH, te budžeta drugih jedinica lokalne uprave i samouprave, u skladu sa entitetskim zakonima.
S tim u vezi, pitanje izdvajanja i raspodjele sredstava iz budžeta općine, za finansiranje političkih stranaka, reguliše se aktima općinskog vijeća.

5. Ko je odgovoran za neprovođenje еntitеtskog zakona o finansiranju političkih stranka, odnosno Zakona o finansiranju političkih stranaka iz budžeta Republike, grada i općine?

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“ broj 95/12), nije nadležna za tumačenje niti provođenje entitetskih propisa kojima je regulisano finansiranje političkih stranaka, a samim time ni Zakona o finansiranju političkih stranaka iz budžeta Republike, grada i općine („Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе“, brој 65/08).
U vezi sa navedenim, smatramo da Nаrоdna Skupština Rеpublikе Srpskе i organi lokalne zajednice trebaju postupiti u skladu sa svojim propisima.

6. Da li se politička stranka može finansirati od izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala i organizovanja stranačkih aktivnosti, tokom cijele kalendarske godine, te koje su to stranačke manifestacije?

U skladu sa odredbom iz člana 3. stav (1) tačka c) Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“ broj: 95/12), politička stranka može obezbijediti sredstva od izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala i organizovanja stranačkih manifestacija.

Obzirom da zakonom nisu striktno propisane vrste manifestacija od kojih politička stranka može ostvarivati prihod, niti je propisano u kom periodu se mogu organizovati, smatramo da politička stranka može organizovati manifestacije kojima se ne narušava zakonska odredba iz člana 2. Zakona o finansiranju političkih stranaka, odnosno definicija i djelatnost političke stranke.

7. Da li političku stranku mogu donirati privatna preduzeća koja su sa organima izvršne vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini poslovala mimo sistema javnih nabavki usluga, roba i radova.
Odredbom člana 8. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka, pravnim licima koja sa organima izvršne vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini imaju sklopljen ugovor o javnim nabavkama, u skladu sa propisima o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini, čija vrijednost ugovora prelazi iznos od 10.000,00 KM, zabranjeno je da finansijski pomažu političke stranke.
8. Da li političke stranke mogu koristiti kancelarijske prostore u vlasništvu jedinica lokalne samouprave po privilegovanim uslovima, odnosno bez plaćanja zakupnine.
U skladu sa odredbom člana 8. stav (2) Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“ broj 95/12), besplatno korištenje poslovnih prostorija koje su u državnom vlasništvu, odnosno vlasništvu entiteta, kantona, Brčko Distrikta BiH, te gradskih i opštinskih organa, a koje političke stranke koriste na osnovu odluke nadležnog organa, ne predstavlјa zabranjeni prilog političkim strankama.