Izjave o imovinskom stanju- Lokalni izbori 2016. godine
Načelnici/gradonačelnici izabrani na Lokanim izborima 2016. godine
Velika Kladuša (Fikret Abdić)
Cazin (Nermin Ogrešević)
Bihać (Šuhret Fazlić)
Bosanska Krupa (Armin Halitović)
Bužim (Zikrija Duraković)
Krupa Na Uni (Mladen Kljajić)
Novi Grad (Miroslav Drljača)
Kozarska Dubica (Radenko Reljić)
Prijedor (Milenko Đaković)
Gradiška (Zoran Adžić)
Laktaši (Ranko Karapetrović)
Srbac (Mlađan Dragosavljević)
Prnjavor (Darko Tomaš)
Derventa (Milorad Simić)
Brod (Ilija Jovičić)
Odžak (Jakov Ivanković)
Vukosavlje (Borislav Rakić)
Domaljevac - Šamac (Mario Jurkić)
Šamac (Đorđe Milićević)
Orašje (Stanko Vincetić)
Donji Žabar (Nikola Đokanović)
Modriča (Mladen Krekić)
Gradačac (Edis Dervišagić)
Pelagićevo (Simo Stakić)
Bijeljina (Mićo Mićić)
Bosanski Petrovac (Zlatko Hujić)
Petrovac (Milan Grbić)
Sanski Most (Faris Hasanbegović)
Oštra Luka (Dragan Stanar)
Banja Luka (Igor Radojičić)
Čelinac (Momčilo Zeljković)
Doboj - Istok (Kemal Bratić)
Doboj - Jug (Mirnes Tukić)
Doboj (Obren Petrović)
Tešanj (Suad Huskić)
Stanari (Dušan Panić)
Maglaj (Mirsad Mahmutagić)
Gračanica (Nusret Helić)
Petrovo (Ozren Petković)
Lukavac (Edin Delić)
Srebrenik (Nihad Omerović)
Tuzla (Jasmin Imamović)
Čelić (Sead Muminović)
Lopare (Rado Savić)
Teočak (Tajib Muminović)
Ugljevik (Vasilije Perić)
Drvar (Goran Broćeta)
Istočni Drvar (Milka Ivanković)
Ključ (Nedžad Zukanović)
Ribnik (Radenko Banjac)
Mrkonjić Grad (Divna Aničić)
Jajce (Edin Hozan)
Jezero (Snežana Ružičić)
Dobretići (Ivo Čakarić)
Kneževo (Goran Borojević)
Kotor Varoš (Zdenko Sakan)
Teslić (Milan Miličević)
Žepče (Mato Zovko)
Zavidovići (Hašim Mujanović)
Banovići (Midhat Husić)
Živinice (Samir Kamenjaković)
Kalesija (Sead Džafić)
Osmaci (Ljubo Petrović)
Sapna (Zudin Mahmutović)
Zvornik (Zoran Stevanović)
Bosansko Grahovo (Duško Radun)
Glamoč (Nebojša Radivojša)
Šipovo (Milan Kovač)
Donji Vakuf (Huso Sušić)
Travnik (Admir Hadžiemrić)
Zenica (Fuad Kasumović)
Kakanj (Nermin Mandra)
Vareš (Zdravko Marošević)
Olovo (Đemal Memagić)
Kladanj (Jusuf Čavkunović)
Šekovići (Momir Ristić)
Vlasenica (Miroslav Kraljević)
Bratunac (Nedeljko Mlađenović)
Srebrenica (Mladen Grujičić)
Livno (Luka Čelan)
Kupres (Milan Raštegorac)
Kupres (Rs) (Gojko Šebez)
Bugojno (Hasan Ajkunić)
Gornji Vakuf - Uskoplje (Sead Čaušević)
Novi Travnik (Refik Lendo)
Vitez (Tomislav Bošnjak-Matić)
Busovača (Asim Mekić)
Fojnica (Sabahudin Klisura)
Kiseljak (Mladen Mišurić-Ramljak)
Visoko (Amra Babić)
Breza (Munib Zaimović)
Ilijaš (Akif Fazlić)
Sokolac (Milovan Bjelica)
Han Pijesak (Vlado Ostojić)
Tomislavgrad (Ivan Vukadin)
Prozor - Rama (Jozo Ivančević)
Jablanica (Salem Dedić)
Konjic (Emir Bubalo)
Kreševo (Renato Pejak)
Hadžići (Hamdo Ejubović)
Ilidža (Senaid Memić)
Istočna Ilidža (Marinko Božović)
Novi Grad Sarajevo (Semir Efendić)
Vogošća (Edin Smajić)
Centar Sarajevo (Nedžad Ajnadžić)
Stari Grad Sarajevo (Ibrahim Hadžibajrić)
Istočni Stari Grad (Bojo Gašanović)
Novo Sarajevo (Nedžad Koldžo)
Istočno Novo Sarajevo (Ljubiša Ćosić)
Trnovo (Fbih) (Ibro Berilo)
Trnovo (Dragomir Gagović)
Pale (Fbih) (Asim Zec)
Pale (Boško Jugović)
Rogatica (Milorad Jagodić)
Višegrad (Mladen Đurević)
Posušje (Branko Bago)
Grude (Ljubo Grizelj)
Široki Brijeg (Miro Kraljević)
Istočni Mostar (Božo Sjeran)
Nevesinje (Milenko Avdalović)
Kalinovik (Mileva Komlenović)
Gacko (Milan Radmilović)
Foča (Fbih) (Zijad Kunovac)
Foča (Radisav Mašić)
Goražde (Muhamed Ramović)
Novo Goražde (Mila Petković)
Čajniče (Goran Karadžić)
Rudo (Rato Rajak)
Ljubuški (Nevenko Barbarić)
Čitluk (Marin Radišić)
Čapljina (Smiljan Vidić)
Neum (Živko Matuško)
Stolac (Stjepan Bošković)
Berkovići (Nenad Abramović)
Ljubinje (Darko Krunić)
Bileća (Miljan Aleksić)
Ravno (Andrija Šimunović)
Trebinje (Luka Petrović)
Usora (Zvonimir Anđelić)
Kostajnica (Drago Bundalo)
Milići (Momir Lazarević)
Vijećnici/odbornici- Lokalni izbori 2016. godine
001-VELIKA KLADUŠA (28) 002-CAZIN (30) 003-BIHAC (27) 004-BOSANSKA KRUPA (25) 005-BUŽIM (17) 006-KRUPA NA UNI (13) 007-NOVI GRAD (27) 008-KOZARSKA DUBICA (27) 009-PRIJEDOR (31) 010-GRADIŠKA (30) 011-LAKTAŠI (27) 012-SRBAC (25) 013-PRNJAVOR (29) 014-DERVENTA (29) 016-BROD (25) 017-ODŽAK (23) 018-VUKOSAVLJE (15) 020-DOMALJEVAC - ŠAMAC (11) 021-ŠAMAC (25) 022-ORAŠJE (24) 023-DONJI ŽABAR (13) 024-MODRICA (26) 025-GRADACAC (29) 026-PELAGICEVO (14) 029-BIJELJINA (29) 030-BOSANSKI PETROVAC (17) 031-PETROVAC (13) 032-SANSKI MOST (31) 033-OŠTRA LUKA (15) 034-BANJA LUKA (30) 035-CELINAC (24) 036-DOBOJ - ISTOK (18) 037-DOBOJ - JUG (13) 038-DOBOJ (30) 039-TEŠANJ (25) 040-STANARI (17) 042-MAGLAJ (25) 044-GRACANICA (30) 045-PETROVO (17) 047-LUKAVAC (31) 049-SREBRENIK (28) 050-TUZLA (31) 052-CELIC (16) 054-LOPARE (22) 055-TEOCAK (15) 056-UGLJEVIK (23) 057-DRVAR (14) 058-ISTOCNI DRVAR (11) 059-KLJUC (23) 061-RIBNIK (17) 064-MRKONJIC GRAD (23) 065-JAJCE (25) 066-JEZERO (12) 067-DOBRETICI (9) 068-KNEŽEVO (19) 070-KOTOR VAROŠ (27) 074-TESLIC (28) 075-ŽEPCE (24) 077-ZAVIDOVICI (29) 078-BANOVICI (25) 079-ŽIVINICE (31) 080-KALESIJA (26) 081-OSMACI (15) 082-SAPNA (21) 083-ZVORNIK (31) 084-BOSANSKO GRAHOVO (15) 085-GLAMOC (15) 088-ŠIPOVO (19) 089-DONJI VAKUF (21) 091-TRAVNIK (31) 093-ZENICA (27) 094-KAKANJ (31) 095-VAREŠ (19) 096-OLOVO (17) 098-KLADANJ (17) 101-ŠEKOVICI (17) 103-VLASENICA (18) 104-BRATUNAC (24) 105-SREBRENICA (21) 106-LIVNO (31) 107-KUPRES (16) 108-KUPRES (RS) (11) 109-BUGOJNO (25) 110-GORNJI VAKUF - USKOPLJE (23) 111-NOVI TRAVNIK (25) 112-VITEZ (25) 113-BUSOVACA (25) 114-FOJNICA (21) 115-KISELJAK (22) 116-VISOKO (24) 117-BREZA (20) 118-ILIJAŠ (25) 121-SOKOLAC (21) 123-HAN PIJESAK (15) 124-TOMISLAVGRAD (23) 125-PROZOR - RAMA (21) 126-JABLANICA (19) 127-KONJIC (26) 129-KREŠEVO (15) 130-HADŽICI (26) 131-ILIDŽA (30) 132-ISTOCNA ILIDŽA (22) 133-NOVI GRAD SARAJEVO (30) 135-VOGOŠCA (25) 136-CENTAR SARAJEVO (29) 137-STARI GRAD SARAJEVO (31) 138-ISTOCNI STARI GRAD (13) 139-NOVO SARAJEVO (31) 140-ISTOCNO NOVO SARAJEVO (19) 141-TRNOVO (FBIH) (15) 142-TRNOVO (13) 143-PALE (FBIH) (10) 144-PALE (24) 146-ROGATICA (19) 147-VIŠEGRAD (21) 148-POSUŠJE (19) 149-GRUDE (25) 150-ŠIROKI BRIJEG (25) 158-ISTOCNI MOSTAR (11) 161-NEVESINJE (21) 163-KALINOVIK (13) 164-GACKO (19) 165-FOCA (FBIH) (10) 166-FOCA (24) 167-GORAŽDE (24) 168-NOVO GORAŽDE (13) 169-CAJNICE (15) 170-RUDO (16) 171-LJUBUŠKI (25) 172-CITLUK (25) 173-CAPLJINA (23) 174-NEUM (17) 176-STOLAC (18) 177-BERKOVICI (13) 179-LJUBINJE (15) 180-BILECA (19) 181-RAVNO (15) 182-TREBINJE (28) 183-USORA (13) 184-KOSTAJNICA (17) 185-MILICI (19) 200-BRCKO DISTRIKT BIH (30)